เขียนโดย David Johnson
แก้ไขโดย Jason Peterson
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย Angelo Martins
จัดการด้วยมนุษย์โดย Jason Peterson
Ostatnia aktualizacja lipiec, 2024

FX Live Capital Ogólna ocena

2,3
Pozycja w rankingu 259 z 815 (Brokerzy Forex)
Ocena ogólna jest pochodną sumy ocen w wielu kategoriach.
Ocena Waga
Popularność
2,5
3
Regulacja
2,0
2
Ocena Użytkowników
Nie oceniony
3
Ocena kosztów
Nie oceniony
1
Cechy
Nie oceniony
1
Obsługa klienta
Nie oceniony
1

Pros

  • High maximum leverage of 500:1 for retail clients.
  • Segregated client funds for enhanced security.
  • Relatively low forex average spread of 1.45 pips.
  • Comprehensive trading platforms: MT4 and MT5 for desktop, mobile, and web.

Cons

  • No user reviews or ratings available.
  • Lower popularity rating of 2.4 out of 5.
  • Limited regulatory oversight (Comoros - ML MISA).
  • Relatively new to the market (founded in 2016).
* As of July 4, 2024

We tested FX Live Capital using real-money live accounts. Our reviews are unique in that they do not have any bias for or against any broker and are driven purely on the underlying data we compile from live account testing, regulatory data, and opinions from customers. We list all brokers and do not charge a fee for it. We offer additional visibility for a fee, but our review content cannot be influenced. Read our About Us page to read our editorial guidelines and how we make money.

Trustworthiness & Regulation

* As of July 4, 2024

FX Live Capital, founded in 2016, is relatively new to the forex market. The broker is regulated by Comoros - ML MISA, which offers a level of regulatory oversight, but it is not as stringent as major financial regulators. The broker provides negative balance protection and segregates client funds from its operating capital, which adds a layer of security for traders.

Still, FX Live Capital lacks user reviews and ratings, which can be a drawback for potential clients looking for feedback from other traders. The broker's popularity rating is 2.4 out of 5, indicating moderate interest and activity among traders. With 12,123 organic monthly visits, FX Live Capital ranks 373 out of 815 forex brokers for organic traffic, reflecting its growing presence in the market.

Despite these positive aspects, it's essential to remember that even highly regulated and successful financial firms have failed in the past. Therefore, traders should exercise caution and conduct thorough research before choosing a broker.

Informacje o Firmie Licencje i Regulamin Segregowane pieniądze klientów Depozytowy fundusz rekompensacyjny Ochrona przed ujemnym saldem Rabaty Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych
FXLIVECAPITAL LLC 500 : 1

Deposit Insurance

FX Live Capital does not provide a deposit compensation scheme, meaning that if the broker fails, investors may not be compensated. This lack of investor compensation programs is a significant consideration for traders who prioritize the security of their funds.

While the broker segregates client money from its operating capital, the absence of a compensation scheme places more responsibility on the regulatory framework and the broker's financial stability.

Spreads and Costs

* As of July 4, 2024

FX Live Capital offers competitive spreads and costs across various asset classes. The broker's forex average spread is 1.45 pips, which is relatively low compared to some of the industry-leading brokers.

For commodities, the average spread is 0.10, which is in line with market standards. However, the crypto average spread is 13.62, which is slightly higher compared to other brokers.

Combined Spread/Commission Costs by Asset Class Compared to Market Leading Brokers

Broker - Account Type Crypto Average Forex Average Indices Average Commodities Average
FX Live Capital – Standard 13.62 1.45 - 0.10
Axi – Pro 13.88 1.19 1.55 0.09
IC Markets – Raw 9.05 1.52 1.38 0.09
FBS – Standard 21.31 2.03 - 0.17
RoboForex – ECN - 1.34 - 0.07
Vantage Markets – Raw ECN 8.63 2.05 - 0.10
Oanda – Standard 38.06 2.45 - -

Crypto averages comprise (BTCUSD, ETHUSD), forex averages comprise (EURUSD, USDJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDNZD, CADCHF), indices averages comprise (US30, AUS200), and commodities average comprises (XAUUSD, XAGUSD) and that data is sampled every 10 seconds for 24 hours to calculate the average. Forex is stated in pips, and the others are stated in base currency. All spreads including both spread and commission calculated in.

Our data comes from our sophisticated spread analyzer tool, which collects live account information and syncs with our performance analytics system. To compare all brokers and instruments with the latest live data, visit our spread analyzer tool. A spread is the difference between the bid (sell) and ask (buy) price of an asset and can vary widely between brokers and account types.

Some brokers charge higher spreads but no commission, while others charge both, making it crucial to assess the total cost, which includes both spread and commission. Our values reflect this all-in cost. Note that some brokers may set low costs on popular pairs like EURUSD but higher rates on other instruments.

Many brokers also advertise "as low as" spreads that may not reflect the true average or include commissions. Comparing true all-in cost averages across various instruments and asset classes is vital for accurate assessment.

Combined Spread/Commission Costs Per Instrument Compared to Market Leading Brokers

Broker - Account Type BTCUSD ETHUSD EURUSD USDJPY GBPJPY EURGBP AUDNZD CADCHF AUS200 US30 XAUUSD XAGUSD
FX Live Capital – Standard 14.73 12.60 0.78 1.32 2.49 0.76 2.00 1.34 - - 0.19 0.01
Axi – Pro 25.47 2.30 0.54 1.15 1.83 0.72 1.43 1.47 1.10 2.00 0.16 0.02
IC Markets – Raw 15.10 3.00 0.80 1.45 2.28 0.98 2.43 1.20 1.85 0.90 0.15 0.03
FBS – Standard 40.80 1.81 1.24 1.90 2.80 1.69 2.51 2.05 - 5.32 0.30 0.03
RoboForex – ECN - - 0.69 1.17 1.98 0.82 2.17 1.32 - 1.69 0.13 0.01
Vantage Markets – Raw ECN 14.64 2.61 0.94 1.53 2.07 0.83 2.32 0.82 - - 0.14 0.03
Oanda – Standard 70.21 5.92 0.43 2.41 6.77 1.75 0.95 2.38 - 4.98 - -

Swap Rates/Financing Fees

Swap fees are charges or payouts for holding a trading position overnight. Positive swap rates mean the trader receives payment, while negative swap rates imply a cost. FX Live Capital does not provide specific swap rates, making it difficult to assess its competitiveness directly.

Thus, the broker's swap rates are not listed in the 'Average' column, indicating they might not be as competitive as other brokers in the industry.

Broker Best Average NZDUSD Swap Short NZDUSD Swap Long USDJPY Swap Short USDJPY Swap Long XAUUSD Swap Short XAUUSD Swap Long
FX Live Capital - - - - - - - -
Axi Best -1.57 -0.04 -0.13 -2.65 1.40 20.00 -28.00
IC Markets - -2.27 -0.10 -0.14 -2.59 1.25 20.78 -32.84
FBS - -4.38 -0.14 -0.06 -2.87 0.63 6.05 -29.90
RoboForex - -5.81 -0.23 -0.30 -3.56 1.22 -3.00 -29.00
Vantage Markets - -2.34 -0.19 -0.25 -2.72 1.03 18.90 -30.80
Oanda - - 0.00 0.00 15.00 0.09 0.00 0.00

Does FX Live Capital Offer Islamic/Swap-free Accounts?

Islamic trading accounts, also known as swap-free accounts, are designed for traders who cannot earn or pay interest due to religious reasons. These accounts comply with Islamic finance principles. FX Live Capital offers Islamic accounts.

To apply for a swap-free account, traders need to contact customer support and provide the necessary documentation. It is recommended to visit the broker's website for detailed information and specific requirements.

Other Fees

Besides spreads, commissions, and swap rates, FX Live Capital imposes additional fees that traders should consider:

Fee Type Details
Withdrawal Fees FX Live Capital charges a fee for withdrawals, varying based on the payment method used. Specific fee details can be found on the broker's official website.
Inactivity Fees If an account remains inactive for a specified period, FX Live Capital charges an inactivity fee. The exact duration and fee amount are available on the broker's website.
Deposit Fees While many brokers absorb deposit fees, FX Live Capital may charge fees for certain deposit methods. It is advisable to check the broker's site for the latest information.

Comparison to other Brokers

* As of July 4, 2024

FX Live Capital, founded in 2016, is relatively new to the forex market compared to industry veterans like IC Markets and Oanda. The broker is regulated by Comoros - ML MISA, which offers less stringent oversight compared to regulators like ASIC (Australian Securities and Investments Commission) and FCA (Financial Conduct Authority).

In terms of spreads and costs, FX Live Capital offers competitive forex spreads averaging 1.45 pips, which is lower than some of the market leaders. However, its crypto average spread of 13.62 is higher compared to IC Markets and Vantage Markets. The broker provides negative balance protection and segregated client funds, enhancing client security.

Despite these strengths, FX Live Capital lacks user reviews and has a lower popularity rating of 2.4 out of 5, which might deter potential clients seeking feedback from existing traders. Additionally, the broker does not provide a deposit compensation scheme, unlike some well-established brokers.

Overall, while FX Live Capital has competitive spreads and essential security features, potential clients should weigh these factors against the broker's regulatory standing and lack of user feedback when making a decision.

Trading Platforms - Mobile, Desktop, Automated

FX Live Capital offers a range of trading platforms suitable for different types of traders. The broker supports both MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for desktop, mobile, and web, catering to traders who prefer versatile access to their trading accounts. Both platforms are renowned for their robust features and reliability.

Platform Desktop Mobile Web Automated Trading
MetaTrader 4 Yes Yes Yes Yes (MQL4, easy to learn)
MetaTrader 5 Yes Yes Yes Yes (MQL5, more advanced than MQL4)

MetaTrader 4 is a popular platform known for its user-friendly interface, advanced charting tools, and extensive back-testing capabilities. It supports automated trading through Expert Advisors (EAs) written in MQL4, a language that is relatively easy to learn and widely used.

MetaTrader 5 offers additional features, including more timeframes, advanced order types, and an economic calendar. It also supports automated trading with EAs, using the MQL5 programming language, which is more powerful but slightly more complex than MQL4.

What Can you Trade?

FX Live Capital offers a wide range of tradable instruments across various asset classes:

Asset Class Number of Instruments
Forex CFD Yes
Crypto CFD Yes
Stock CFD Yes
Stock Index CFD Yes
Commodities CFD Yes
ETFs No
Bond CFD No
Futures CFD No

FX Live Capital focuses on offering CFDs (Contracts for Difference) across forex, cryptocurrencies, stocks, stock indices, and commodities. CFDs allow traders to speculate on price movements without owning the underlying asset.

This provides the advantage of leverage, enabling traders to control larger positions with a smaller capital outlay. But, trading CFDs also comes with higher risks, including the potential for significant losses. For more info, please visit the broker's official website.

Available Leverage

FX Live Capital offers a maximum leverage of 500:1 for retail clients. This high leverage allows traders to control large positions with a relatively small amount of capital. However, high leverage also increases the risk of significant losses. It is essential for traders to understand the implications of using leverage and to use it responsibly.

The broker's regulatory framework under Comoros - ML MISA permits this level of leverage, which is higher than what is allowed under more stringent regulators like the FCA or ASIC.

Prohibited Countries

FX Live Capital cannot open client accounts for residents of certain countries. Based on the latest information, the broker does not accept clients from the United States, Canada, Iran, and several other jurisdictions due to regulatory restrictions. It is advisable to check the broker's official website or contact their support team for the most up-to-date list of prohibited countries.

FX Live Capital Rodzaje Kont

  Zero Commission PRO-ECN VIP
Prowizja$0from $5from $3
Maksymalna dźwignia finansowa500:1
Platformy MobilneMT4 Mobile, MT5 Mobile
Platforma handlowaMT4, MT5
Rodzaj SpreaduVariable Spread
Minimalny Depozyt100200100
Minimalny Wolumen0,01
Zlecenie Trailing Stop
Dozwolone Skalpowanie
Dozwolony Hedging
  Zero Commission
Prowizja $0
Maksymalna dźwignia finansowa 500:1
Platforma handlowa MT4MT5
Platformy Mobilne MT4 MobileMT5 Mobile
Rodzaj spreadu Variable Spread
Minimalny Depozyt 100
Minimalny Wolumen 0,01
Zlecenie Trailing Stop
Dozwolone Skalpowanie
Dozwolony Hedging
  PRO-ECN
Prowizja from $5
Maksymalna dźwignia finansowa 500:1
Platforma handlowa MT4MT5
Platformy Mobilne MT4 MobileMT5 Mobile
Rodzaj spreadu Variable Spread
Minimalny Depozyt 200
Minimalny Wolumen 0,01
Zlecenie Trailing Stop
Dozwolone Skalpowanie
Dozwolony Hedging
  VIP
Prowizja from $3
Maksymalna dźwignia finansowa 500:1
Platforma handlowa MT4MT5
Platformy Mobilne MT4 MobileMT5 Mobile
Rodzaj spreadu Variable Spread
Minimalny Depozyt 100
Minimalny Wolumen 0,01
Zlecenie Trailing Stop
Dozwolone Skalpowanie
Dozwolony Hedging

FX Live Capital Ruch w sieci

Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.

Strony internetowe
fxlivecapital.com
Miesięczna liczba wizyt organicznych 12 645 (100%)
Ranking ruchu organicznego 336 z 815 (Brokerzy Forex)
Wejścia płatne miesięcznie 0 (0%)
Całkowita miesięczna liczba wejść 12 645
Wskaźnik odrzuceń 36%
Strony/Wizyty 0,26
Średni czas trwania wizyty 00:04:24.2680000

FX Live Capital Profil

Nazwa Firmy FXLIVECAPITAL LLC
Kategorie Brokerzy Forex
Kategoria podstawowa Brokerzy Forex
Rok Założenia 2016
Oddziały Meksyk
Waluta Rachunku USD
Obsługa Klienta Oferowana w Językach język angielski
Metody Zasilenia Rachunku Bank Wire, Credit/Debit Card, E-wallets
Instrumenty Transakcyjne Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale
Obsługa Klientów z Kanady
API Trading
Ochrona przed ujemnym saldem
Inwestowanie społecznościowe
Regulacyjne ubezpieczenie depozytów
Zlecenie Trailing Stop
Bonusy
Spread zmienny

FX Live Capital Opinie użytkowników

0,0
(0 )
Bez rankingu (Brokerzy Forex)

Najnowsze opinie użytkowników mają większy wpływ niż starsze opinie, a po ponad 5 latach opinie użytkowników nie mają żadnego wpływu. Im więcej opinii otrzyma firma, tym wyższa będzie maksymalna możliwa łączna ocena wystawiona przez użytkowników. Po uzyskaniu 100 recenzji firma może otrzymać najwyższą ocenę, która jest uśrednieniem ocen wystawionych przez użytkowników. >

Filtruj recenzje:
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0%
Typy kont:
Sortuj:
We display the reviews we reject as spam or vote fraud. Not all rejected reviews are displayed, for example reviews advertising a website or service.

FX Live Capital Regulamin / Ochrona pieniędzy

2,0
Informacje o Firmie Licencje i Regulamin Segregowane pieniądze klientów Depozytowy fundusz rekompensacyjny Ochrona przed ujemnym saldem Rabaty Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych
FXLIVECAPITAL LLC 500 : 1

Widgety opinii użytkowników

Wybierz typ widgetu, który odpowiada Twoim preferencjom i skonfiguruj go za pomocą „Kreatora widgetów”.

Kreator widgetów

Język
Temat
Rozmiar
(%)
Embed Code Dodaj następujący kod do strony internetowej, aby wyświetlić widget.
Kopiuj
Co warto wiedzieć o inwestycjach wysokiego ryzyka
Informacja o reklamach